Obecný úrad v Klokočove upozorňuje vlastníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, darovacích zmlúv a kúpnych zmlúv, aby do 31. januára 2017 podali daňové priznanie k nehnuteľnostiam a taktiež noví držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS musia doložiť kópie týchto preukazov k zníženiu dane z nehnuteľnosti na rok 2017.
Taktiež  upozorňujeme občanov, že do 31.januára 2017 je potrebné doložiť žiadosti a potrebné doklady k zníženiu miestneho poplatku za komunálny odpad podľa § 5 platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2017 (potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva,.........)
Celé znenie schváleného VZN o  miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2017 a VZN o miestnych daniach na rok 2017 sa nachádza na internetovej stránke obce www.klokocov.sk a na úradnej tabuli Obecného úradu Klokočov.