Vytlačiť
pdf
23,589 kb  
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Zverejnenie na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 21.12.2015.
Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného
zastupiteľstva v Klokočove dňa 27.11. 2015.