Obec Klokočov podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu: Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov do 30.9.2014 s označením „ Výberové konanie – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.

pdf
30,897 kb  

Celé znenie výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976. nájdete tu. 

Zverejnené 3.9.2014