Sample Image 
18,242 kb   
NÁVRH - Obec Klokočov-programový rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy   

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 21.2.2014