Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakiana ZŠ Klokočov začal prebiehať projekt Rozhýb telo v rytme tancaVďaka Nadácii Volkswagen Slovakia na ZŠ Klokočov začal prebiehať projekt "Rozhýb telo v rytme tanca".
Autormi hlavnej myšlienky projektu sú Ing. Monika Kasáková a PaedDr. Ľubomír Kadura.
Žiaci svojím aktívnym pohybom a tancom získajú zručnosti a návyky k športovej a pohybovej aktivite, ktorá pôsobí preventívne voči mnohým zdravotným problémom a civilizačným chorobám, ktorými trpia i žiaci našej školy. Projekt zároveň hravou formou dopĺňa telesnú a športovú výchovu.

Odohráva sa v priestoroch telocvične ZŠ Klokočov po skončení vyučovania. V telocvični je umiestnené premietacie plátno, na ktoré sa premieta prostredníctvom konzoly s pohybovým senzorom. Konzola sníma pohyb niektorých žiakov, pričom ostatní žiaci napodobňujú precvičujúcich žiakov v rytme tanca a zároveň sledujú pohyb tanečníka na plátne. Využívame hry napr. Just dance 2014, Zumba fitness core, Fitness program a iné.
Medzi najdôležitejšie ciele tohto projektu patrí: vytvárať podnetné športové prostredie, motivovať žiakov k vykonávaniu pohybovej aktivity, osvojiť si nové pohybové zručnosti, vytvoriť vzťah k pohybovým aktivitám, ktoré sú kľúčom k zdravému životnému štýlu, získať zručnosti a návyky k športovej a pohybovej aktivite, rozvíjať pohybové schopnosti, utužiť vzťahy medzi žiakmi navzájom, i vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Do projektu sa zapojili rodičia i deti CVČ Klokočov.
Na splnenie týchto cieľov sme zakúpili dataprojektor, mobilné projekčné plátno, notebook, konzolu, tanečné hry a fitness cvičenia. Potrebnú techniku sme nainštalovali do telocvične. Na triednických hodinách sme motivovali žiakov k tanečným pohybovým aktivitám, prakticky sme demonštrovali osvojené cvičebné tvary a tanečné pohyby. Po skončení vyučovania 2x týždenne sme zdokonaľovali tanečné aktivity, pričom sme zapojili nielen žiakov, ale i učiteľov a rodičov. Najväčším prínosom tejto aktivity je fakt, že sa jej zúčastňujú i tí žiaci, ktorí nemajú v obľube klasické cvičenia, či športové disciplíny.
Veríme, že vďaka tomuto projektu si žiaci osvoja nové pohybové zručnosti, hravou formou si vytvoria  trvalý vzťah k pohybovej aktivite, ktorá je kľúčom k zdravému životnému štýlu a budú tak predchádzať zdravotným problémom a civilizačným chorobám. Zdravie detí je našou prioritou, lebo len zdravý človek môže plnohodnotne žiť a produkovať nové myšlienky.
Touto formou sa chceme poďakovať pánovi Pavlovi Jančíkovi, zamestnancovi Volkswagen Slovakia, a.s., ktorý nám pomáhal  s inštaláciou techniky a aktívne sa zúčastňuje na vybraných pohybových aktivitách. S inštaláciou samotného x-boxu pomáhali taktiež žiaci deviateho ročníka Milan Kasák, Viliam Vrbinár.
Taktiež ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá podporila tento projekt zameraný na pohybové aktivity a zdravý životný štýl.

Ing. Jarmila Krišťáková
riaditeľka školy

nadaciaww