Pamiatková zóna "Do Kršle" sa nachádza v svahu na ľavej strane hlavnej cesty vedúcej smerom do ČR /pri osade U Ježíkov/. Predmetom ochrany vidieckej pamiatkovej zóny Klokočov osada Do Kršle je jej dobová urbanistická hmotovo-priestorová skladba, ktorá je výsledkom špecifických podmienok vývoja postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. storočia, z obdobia valašskej kolonizácie. Na území pamiatkovej zóny sa nachádzajú objekty ľudovej architektúry s rôznou kultúrno-historickou hodnotou.

Sú to:
- kultúrne pamiatky ľudovej architektúry /zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok ÚZKP/,
- objekty dotvárajúce prostredie pamiatkovej zóny,
- ostatné objekty,
- objekty určené na asanáciu.
Táto chránená osada patrí medzi osady pôdorysne dvorového charakteru, kde najskôr stál jeden alebo dva domy a až neskôr vznikol dvor so šietimi až desiatimi domami. Architektúra osady je reprezentovaná dreveným ľudovým zrubovým domom, dvoj a najmä trojpriestorovým, ktorý je osadený na kamennej podmurovke. Jednotlivé domy sú voľne rozložené po oboch stranách prístupovej komunikácie a vytvárajú náznak ulice. Väčšina objektov má doskový drevený štít, kde drevené lišty vytvárajú architektonický prvok a súčasne prvok dekoračný /stupňnovitý latkový dekor/. Typickým prvkom domov je podlomenica /ostrešie/ s dreveným gánkom. Strecha objektov je sedlová, pôvodne krytá šindľom, no v súčasnosti takmer všade doplnená hladkým alebo vlnitým plechom. Zrubové steny objektov sú zo severnej strany lokálne chránené šindľom. Hospodárske objekty /pivnice, chlievy a humná/ sú voľne rozostavané okolo obytných objektov. Časovo možno objekty osady Do Kršle datovať do prvej polovice 20. storočia. Najstarším objektom je dom č. 59 z konca 19. storočia a najmladším dom č. 62 z roku 1948.
V súčasnosti sa v osade nachádza 9 objektov ľudovej architektúry, ktoré sú evidované ako kultúrne pamiatky /6 obytných zrubových domov a 3 hospodárske objekty/. Roľnícke domy a hospodárske stavby sa nachádzajú v rôznom stavebno-technickom stave.
Obytné zrubové domy predstavujú typ pôvodnej ľudovej architektúry regiónu Kysúc, troj a dvojpriestorové domy s radením miestností /izby, pitvor, resp. bočná komora/ na nízkej kamennej podmurovke so sedlovou strechou a výrazne zdobeným dreveným doskovým štítom. Súčasťou prostredia pamiatkovej zóny sú komunikácie, verejné priestranstvá, ploty, zeleň atď.
Miestna komunikácia si zachovala prirodzený, neupravený povrch, je čiastočne spevnená a do osady vedie priamo z hlavnej cesty pod lesom alebo z blízkeho centra obce Klokočov /od kostola/ ponad miestny cintorín.
Zeleň tvorí v osade celkom prirodzený výtvarný komponent. K osade siaha súvislý lesný porast /masív/, nachádza sa tu listnatá solitérna a skupinová zeleň. V záhradách sú to ovocné stromy /slivky, jablone, hrušky/, vo dvoroch sú to prevažne lipy a jasene.
Osada je elektrifikovaná. Všetky objekty majú zavedenú elektrinu. V osade nie je vybudovaný vodovod ani kanalizácia.
Použitá literatúra: Ing. Miloš Dudáš, CSc.: Zásady pamiatkovej starostlivosti - vidiecka pamiatková zóna Klokočov osada Do Kršle