Sample ImagePochvala deťom a učiteľom zo ZŠ Klokočov

„Hlboko sa treba pokloniť oráčovi, čo chlieb dáva, hlbšie matke, čo nový život rodí, no najhlbšie sa treba pokloniť učiteľovi, ktorý zo živej bytosti človeka vychováva.“ ZŠ Klokočov sa môže popýšiť učiteľmi, ktorí so svojimi žiakmi usilovne pracujú a vychovávajú z nich osobnosti. Pekným príkladom je Vianočný koncert, ktorý sa konal 19. decembra 2008 a vystupovalo na ňom 120 detí ZŠ Klokočov. ZŠ Klokočov nadviazala priateľské vzťahy so ZŠ Havířov a svoju spoluprácu konajú i takýmito peknými koncertmi. Naše deti boli v Havířove 17. decembra 2008  v dôstojnom prostredí priestorov chrámu Božieho sa niesol v znamení Vianočných spevov, ľudových kolied a vinšov, klasických hudobných spirituálov.

Bola to nádherná prehliadka, čo deti k Vianociam nacvičili a rodičom a širokej verejnosti predniesli. V programe vystúpili 4 detské spevácke súbory: Vrabčáci, Ptáčatá, Hlásek, Rozmarýnek, flautový detský súbor  i individuálne skladby na varhany, flautu, husličky. Veľký úspech zaznamenala skupinka našich chlapcov z Klokočova so svojim programom pastierskych piesní, vinšov a hry na píšťalku. Na koncerte sa zúčastnil Mgr. Ladislav Kopecký, riaditeľ základnej školy i riaditeľ CVČ Mgr. Ladislav Dorociak a krúžkový vedúci pán Bartolomej Gernát.
Na Novoročnom koncerte, ktorý sa konal 6. januára 2009 účinkovalo okolo 100 detí z Klokočova a 40 detí z Havířova. Siedmy ročník Trojkráľového koncertu sa konal v telocvični ZŠ Klokočov a mal 23 bodov programu, ktorým sprevádzala milá pani učiteľka slovenského jazyka Mgr. Mária Valčuhová. Program, ktorého scenár a réžiu zostavila Mgr. Mária Valčuhová bol prístupný širokej verejnosti: odzneli scénky, tance, báseň, hra na flautu, pieseň, heligónka, klávesy, duety, spevácky zbor Hlásek /ZŠ Havířov/, scénka z dramatického krúžku CVČ, Trojkráľové pastorácie – píšťaly, spev, hra na husle, Betlehemská hra. Program bol ukončený spoločnou vianočnou piesňou Tichá noc.

Za tieto zorganizované koncerty patrí veľká pochvala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na spríjemnení vianočnej atmosféry teda: Mgr. Ladislavovi Kopeckému – riaditeľovi ZŠ Klokočov, všetkým triednym učiteľom, Mgr. Ladislavovi Dorociakovi – riaditeľovi CVČ Rosička Klokočov, vedúcim krúžkov CVČ a všetkým deťom, ktoré si i napriek vianočným prázdninám našli čas a chuť na prezentáciu krásneho koncertu.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image  
Sample Image
Výpravu z Havířova viedla p. riaditeľka ZŠ Žákovská, Mgr.Helena Klimšová, členovia výpravy: uč. Hv a klávesy Mgr.Andrej Lehotský,šéfka spev.zboru Hlásek a dirigentka Mgr.Dana Kusínová, a vedúca dozoru p.Martina Šindlerová
Sample Image 
Sample Image
Úžasné scénky deti zo ZŠ Klokočov
Sample Image 
Programom sprevádzala Mgr. Mária Valčuhová
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image