chodbaskolamObec Klokočov, ako zriaďovateľ ZŠ Klokočov, požiadala dňa 15.3.2011 KŠÚ v Žiline o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu spojovacej chodby medzi základnou školou, telocvičňou a školskou jedálňou.  Naša žiadosť bola akceptovaná a KŠÚ poskytol obci finančný príspevok vo výške 100.000,- € na odstránenie havarijného stavu.
Na základe verejného obstarávania - zákazky s nízkou hodnotou bola úspešná firma KROSS spol. s r.o. na uskutočnenie stavebných prác.

Stavebné práce sa začali realizovať od začiatku prázdnin -  od 07/2012 a ukončené boli 9/2012. Práce spočívali  vo  vymurovaní nosného muriva z betónových tvárnic,  úprave vnútorných stropov, vnútornej omietky, pultová strecha bola vytvorená z drevených prvkov, pred vstupom do budovy ZŠ je sedlová  strecha,  na strešnú krytinu bol použitý trapézový plech v červenom odtieni, podlaha je vytvorená z betónu s protišmykovým vsypom, sokel je povrchovo upravený  omietkou z marmolitu, spojovacia chodba je uzavretá polykarbonátovými platňami a plastovými bezpečnostnými  oknami a dverami, celá je presklená.  Bola zrealizovaná  nová elektroinštalácia chodby - svietidlá, zásuvky.
Realizáciou rekonštrukcie spojovacej chodby sa zvýšila bezpečnosť detí a zamestnancov školy a školských zariadení, chráni ich pred nepriaznivým počasím, rieši bezbariérovosť medzi objektmi a priechodnosť  cez chodbu medzi pozemkami areálu ZŠ.
Obec sa opäť môže popýšiť zmodernizovaním a skultúrnením  priestorov areálu školy. Spojovacia chodba spojila komplex objektov školy do jedného celku,  zabezpečujúceho výchovu a vzdelanie našich detí.
Dňa 5. 10. 2012 sa uskutočnilo slávnostné prestrihnutie pásky, ktorého sa zúčastnili: starosta obce Ľuboš Stríž, riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Nekorancová, p farár vdp. Peter Jankech z Klokočova a konateľ spoločnosti KROSS spol. s.r.o.  Ján Staník. Po slávnostnom prestrihnutí pásky p. starosta obce Ľuboš Stríž  poďakoval konateľovi spoločnosti Jánovi Staníkovi za zrekonštruovanie spojovacej chodby a to za pomerne krátky čas. Nakoniec sa poďakovala aj riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Nekorancová starostovi obce Ľubošovi Strížovi za realizáciu tejto stavby a taktiež p. Jánovi Staníkovi za kvalitne odvedenú prácu.

Zo slávnostného prestrihnutia pásky Vám prinášame zopár fotografií.
spojovacia chodba smerom od ZŠ Klokočov ku školskej jedálni pohľad na spojovaciu chodbu z areálu školy smerom ku  materskej škôlke a k telocvični
pohľad na spojovaciu chodbu z areálu školy smerom ku školskej jedálni vchod do Základnej školy  v Klokočove
spojovacia chodba smerom ku školskej jedálni príprava na slávnostné prestrihnutie pásky - s prava starosta obce Ľuboš Stríž, z ľava konateľ spoločnosti KROSS spol. s. r. o. Ján Staník, v pozadí  riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Nekorancová
slávnostné prestrihnutie pásky z ľava starosta obce Ľuboš Stríž, z prava konateľ spoločnosti KROSS spol. s. r. o. Ján Staník, v pozadí z ľava p. farár z Klokočova vdp. Peter Jankech  a z prava riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Nekorancová slávnostne prestrihnutá páska
starosta obce Ľuboš Stríž ďakuje konateľovi spoločnosti KROSS spol. s r.o. Jánovi Staníkovi za zrekonštruovanie spojovacej chodby riaditeľka ZŠ Klokočov  Ing. Jarmila Nekorancová ďakuje starostovi obce Ľubošovi Strížovi a taktiež konateľovi spoločnosti KROSS spol. s r.o. Jánovi Staníkovi za zrealizovanie tejto stavby