Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Štvrtá pôstna nedeľa liturgický rok: “B”   22. marec 2009

 Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

23.3.2009

Féria
Utorok

24.3.2009

Féria
Streda

25.3.2009

Slávnosť Zvestovanie Pána
Štvrtok

26.3.2009

Féria
Piatok

27.3.2009

Féria
Sobota

28.3.2009

Féria
Nedeľa 

29.3.2009

Piata pôstna cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

22.3.2009

  8.40

+ Pavol Tuhovčák

 

 

10.45

Za zdravie a božie požehnanie Karola a Márie

Pondelok

23.3.2009

  7.00

Za zdravie a božiu pomoc pre Mária

Utorok

24.3.2009

  7.00

Za zdravie a božie požehnanie Jozefa a Anny

Streda

25.3.2009

16.45

Za zdravie a božie požehnanie Márie

Štvrtok

26.3.2009

  7.00

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Hutyrovej

Piatok

27.3.2009

16.45

+ Jozef a Jozef Horčičákoví Ondrej Horčičák

Sobota

28.3.2009

  8.30

+ Štefan a Mária Horčičákoví + Štefánia Šťastná

Nedeľa

29.3.2009

  8.40

+ Jozef Prasličák + Blažej a Mária Bebčákoví

 

 

10.45

+ Matúš a Žofia Zajacoví

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 51 € veľmi pekne ďakujeme 3. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 4. skupina z Hlavíc.

Veľkonočná sv. spoveď – Na budúcu sobotu 28. marca 2009 bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou od 9.00 do 11.00 hodiny. Želám Vám, aby ste si vykonali dobrú sv. spoveď a aby Vás Pán Boh naplnil svojimi darmi pokoja a lásky.

Sv. spoveď starých a nevládnych – Prosím, aby ste nahlásili starých a nevládnych na sv. spoveď pred Veľkou nocou. Môžete to urobiť osobne, alebo na čísle 4352 088.
Zároveň oznamujem, že piatok 27.3.2009 od 9.00 budem spovedať chorých a nevládnych v Kornici.

Zmena času – Upozorňujem na zmenu času, ktorá bude na budúcu nedeľu (zo soboty na nedeľu), 29.3.2009. Čas sa o 2.00 hodine ráno posunie na 3.00 hodinu.

Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu každý piatok o 16.00 a v nedeľu o 10.00.

Milodary na nový číselník – Na nový číselník prispeli milodarmi dvaja darcovia. Jeden darca prispel sumou 1.000 CZK = 35 €; a druhý venoval 600 €. 455 € = 13.000 CZK na číselník a 145 € na lavice. To znamená, že nový číselník (14.000 CZK) už máme zaplatený. Darcom veľmi pekne ďakujeme.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 335 € (145, 50, 2x20 € bohuznámi darcovia; 100 € Anna Zajacová z Hlavíc). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 21.794,39 € = 656.578 Sk (46,9 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 20 €. (bohuznámy darca). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 14.990,70 € = 451.610,- Sk.

Odpustky – 1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
 Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
 2. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Spomínanú modlitbu nájdete aj vo svojich modlitebníkoch, aj keď možno nie vo všetkých)

Modlitba k Ukrižovanému

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam, aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše sám v sebe uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách; mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. (Žalm 22,17)

V piatky pôstneho obdobia úplné odpustky