Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Tridsiata nedeľa cez rok      liturgický rok: "C"      28. október 2007 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

29.10.2007

Féria
Utorok
30.10.2007
Féria
Streda
31.10.2007 
Féria
Štvrtok
  1.11.2007
Slávnosť Všetkých svätých
Piatok
  2.11.2007
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota
  3.11.2007
Ľubovoľná spomienka sv. Martina Porres, rehoľníka
Nedeľa 
  4.11.2007
Tridsiata prvá nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

28.10.2007

  8.40

Za zosnulú rodinu Bernátovú

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

29.10.2007

16.45

+ Emília Michalisková

Utorok

30.10.2007

16.45

+ Ondrej, Veronika, Ondrej a Mária Hrošoví; + Šimon Pecho

Streda

31.10.2007

16.45

+ Július Marec

Štvrtok

  1.11.2007

  8.40

+ Ondrej Mucha

  

10.45

Za farníkov

Piatok

  2.11.2007

  9.15

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

  

16.45

Za všetkých zosnulých

Sobota

  3.11.2007

14.00

Sobáš s omšou  Patrik Striček – Michaela Tuhovčáková

Nedeľa

  4.11.2007

  8.40

+ Ondrej a Margita Kolesároví; + Veronika Chenšťová

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.700,- Sk veľmi pekne ďakujeme 2. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol 3. skupina Kornice.
 
Spomienka všetkých verných zosnulých – 2. novembra máme liturgickú spomienku všetkých verných zosnulých. V tento deň budú dve sväté omše. Ráno o 9.15 hod. a večer o 16.45 hod.

 Dušičková pobožnosť – bude piatok o 15.30 hod. V prípade pekného počasia bude na cintoríne, a v prípade zlého počasia pri kríži pred kostolom, prípadne v kostole.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď deti, ktoré boli v tomto roku na prvom svätom prijímaní a ktoré si konajú deväť prvých piatkov.

Sobáš – Včera prijali sviatosť manželstva Miroslav Korduliak z Hlavíc a Jana Brisudová z Hlavíc. Na ich spoločnej ceste životom im želáme veľa lásky a porozumenia a veľmi pekne im ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 3. novembra 2007 o 14.00 hod. prijmú sviatosť manželstva Patrik Striček z Turzovky, syn Bronislava a Márie r. Vilimovej a Michaela Tuhovčáková z Klokočova, dcéra Miroslava a Anny r. Böhmovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Pohreb – Štvrtok (25.10.2007) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Jozefa Rudinského (75 r.) z Kornice. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Milodary – Za milodary na opravy kostola v celkovej výške 5.000 Sk veľmi pekne ďakujeme viacerým bohuznámym darcom a Františkovi Kapusňákovi z Riečok veľmi pekne ďakujeme za milodar na kostol 1.200 Sk (1.000 CZK).

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.

Poďakovanie – Milí farníci. Ako sami môžete vidieť, podarilo sa nám v priebehu posledných troch mesiacoch významne obnoviť interiér kostola. Býva zvykom, že sa hovorí: „Pán farár Kubica urobil na kostole novú strechu, elektriku, ozvučenie, malovku, okná a opravil faru. Pán farár Čiernik obnovil oltáre a asi sa bude aj hovoriť, že pán farár Lieskovský opravil organ, kostolnú vežu, natrel strechu kostola a fary, vymaloval kostol a urobil nové ozvučenie a osvetlenie kostola. Aj keď takéto vyjadrenia majú svoje opodstatnenie, chcel by som však doplniť že vždy ide o spoločné dielo kňaza a farníkov. Farníkov, ktorí si uvedomujú, že nie sú len biologické existencie s potrebou jesť, piť, pracovať, zabávať sa a zomrieť, ale predovšetkých duchovné bytosti povolané osláviť svojho Stvoriteľa životom lásky a obety. A to nie len na pár desiatok rokov, ale večne.
 Dovoľte mi, aby som za toto spoločné dielo v mene všetkých farníkov vyjadril poďakovanie. Miništrantom, ktorí začiatkom augusta začali obíjať sokle a pomáhali pri murárskych prácach. Rodine Furdanovej z Klokočova, Ladislavovi Bernátovi z Kornice, Miroslavovi Smieškovi z Riečok a Jánovi Kramačíkovi z Hlavíc za práce pri murárskej oprave soklov. Pavlovi Polkovi z Hlavíc a Jozefovi Kaduchovi z Riečok za elektrikárske práce. (zasekávanie káblov do stien, príprava kabeláže na nové ozvučenie, inštalácia nových elektrických rozvodov ...) Za požičanie lešenia Rudolfovi Barčákovi z Korne, Ladislavovi Jarošovi zo Staškova, Františkovi Čečotkovi z Hrubého Buka, Zlievarni Beskyd z Frýdlantu a Ladislavovi Stopkovi z Klokočova nielen za požičanie, ale aj montáž a demontáž skladacieho lešenia vo veľmi náročných podmienkach. Mám na mysli výšku a oblúkové stropy ktoré boli veľmi náročné z hľadiska stavby lešenia aby sa dalo malovať. Na tomto mieste by som chcel vysloviť osobitné poďakovanie pánovi starostovi Ľubošovi Strížovi, ktorý takmer okamžite reagoval na každú vzniknutú potrebu. Napríklad keď sa ukázalo, že lešenia je málo a treba ho doplniť, aby maliari nemuseli zbytočne čakať. A takáto situácia tu bola viac krát. Vždy pohotovo vybavil nielen požičanie ale aj dopravu, takže maliarske práce plynule pokračovali. Doslova sa dá povedať, že opravy kostola naplno zaradil do svojho pracovného programu, za čo mu patrí osobitná vďaka. Ďalej ďakujem pracovníkom obecného úradu a pracovníkom VPP pri pomocných prácach ako boli nakladanie a vykladanie lešenia, upratovanie a umývanie kostola... Za veľkú pomoc pri montáži a demontáži lešenia ďakujem bratom Zdenovi a Milanovi Škulavíkovým z Hlavíc, Miroslavovi Smieškovi, Jánovi Kramačíkovi, Pavlovi Polkovi,  Jozefovi Kaduchovi, Pavlovi Čuboňovi. Svojím dielom prispeli k dielu aj miništranti Peter Polka, Roman Čagala, Peter Dodek, Milan Dorociak, Peter a František Kuboškoví. Najviditeľnejším spôsobom sa na obnove podpísali naši maliari Pavol Papík z Kornice (nechcem napísať že z Turzovky) a Róbert Slezák z Kornice. Aj im patrí veľká vďaka.
 Osobitne chcem poďakovať za obdivuhodnú obetavosť Matúšovi Gaškovi z Hlavíc. Boli to nie dni, ale celé týždne, ktoré obetoval pre obnovu kostola. Najcennejším jeho príspevkom bolo to, že bol praticky stále k dispozícii. Možno to boli len drobné pomocné práce, ale predsa len nevyhnutné, bez ktorých by sa nedali robiť ani tie dôležitejšie.
 Nakoniec musím spomenúť aj obetavé ženy, ktoré prispeli – tiež dôležitým – upratovaním kostola. Ďalej ďakujem aj všetkým tým, ktorí obnovu podporili finančne, alebo iným spôsobom.
 Milí farníci. Vidíte, že za krásnou obnovou interiéru je celá armáda obetavých ľudí a že ide o spoločné dielo na ktoré môžete byť právom hrdí. Nech už sa bude spomínať na obnovu kostola akokoľvek, dovolil by som si tie vyjadrenia popraviť takto: „Kostol sa opravil v čase, keď v Klokočove žili ľudia, ktorí v Boha nielen verili, ale Boha aj milovali, a preto ho oslávili svojou obetavosťou.“

 O D P U S T K Y

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (2. novembra) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť 3 podmienky:

- sv. spoveď  (krátko pred tým alebo potom)
- sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
- modlitba na úmysel sv. Otca

Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci  určeného dňa

 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie tri podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.