Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov 023 22, tel: 041 / 4352 088

Tridsiata nedeľa v období cez rok         liturgický rok: B          29. október 2006

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok
30.X.2006
Féria
Utorok
31.X.2006
Féria
Streda
1.XI.2006 
Slávnosť Všetkých svätých
Štvrtok
2.XI.2006 
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok
3.XI.2006 
Ľubovoľná spomienka sv. Martina Porres, rehoľníka
Sobota
4.XI.2006 
Spomienka sv. Karola Boromea
Nedeľa 
5.XI.2006 
Tridsiataprvá nedeľa

Sväté omše a úmysly
Nedeľa
29.X.2006
  8.40
+ Jozef Ramša

 

 

10.45
Za farníkov
Pondelok
30.X.2006
16.45 
+ František a Štefánia Jarošoví
Utorok
31.X.2006
14.00 
Za zdravie a božie požehnanie Ireny

Streda

1.XI.2006

 8.40

Za zosnulú rodinu Časnochovú a Polkovú

  

10.45 

Za farníkov

 Štvrtok

2.XI.2006

 9.15

+ Štefan Mudrík

  

16.45 

Za všetkých zosnulých

Piatok
3.XI.2006
16.45 
Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
Sobota
4.XI.2006
  8.30
Za zdravie a božie požehnanie Zdenky
Nedeľa
5.XI.2006
  8.40
+ Ondrej Mucha

 

 

10.45
Za farníkov

Upratovanie kostola - Za upratovanie kostola a za milodar 510 Sk veľmi pekne ďakujeme  1. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Hlavíc.

Pohreb - Včera (28.10.2006) sme do večnosti odprevadili zosnulú Rozáliu Kolesárovú (77 r.) z Klina. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Spomienka všetkých verných zosnulých - 2. novembra máme liturgickú spomienku všetkých verných zosnulých. V tento deň budú dve sväté omše. Ráno o 9.15 hod. a večer o 16.45 hod.

 Dušičková pobožnosť - bude vo štvrtok o 15.30 hod. V prípade pekného počasia bude na cintoríne, a v prípade zlého počasia pri kríži pred kostolom, prípadne v kostole.

Prvopiatková svätá spoveď - Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď deti, ktoré boli v tomto roku na prvom svätom prijímaní a ktoré si konajú deväť prvých piatkov.

Zbierka na misie - Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 8.580,- Sk. Za vaše milodary vám v mene misionárov a núdznych v misijných krajinách veľmi pekne ďakujem.

Prvonedeľná zbierka - Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.
 O D P U S T K Y
1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých ( 2. novembra ) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť 3 podmienky:

- sv. spoveď  (krátko pred tým alebo potom)
- sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
- modlitba na úmysel sv. Otca

Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia pred-chádzajúceho dňa až do polnoci  určeného dňa

 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie tri podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.


MARTA   nezisková organizácia

Milí priatelia,                                         

V živote každého človeka môžu nastať chvíle a stavy, v ktorých , akoby neexistovalo pre neho to správne miesto. Napríklad vo chvíľach ťažkej a nevyliečiteľnej choroby, kedy miesto v nemocnici už nepotrebujeme a byť doma je tiež nemožné alebo veľmi ťažké pre nás a aj pre našich blízkych. Preto zopár dobrovoľníkov v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Korni, založilo neziskovú organizáciu MARTA, ktorej  hlavným cieľom je ponúknuť alternatívne riešenie pre nevyliečiteľne chorých v záverečnom štádiu ochorenia, kde :
- bude rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť
- nebudú trpieť neznesiteľnými bolesťami
- v posledných chvíľach života neostanú osamotení.
- bude poskytovaná duchovná služba  (miestny kňaz).

Naším cieľom je teda  postaviť HOSPIC, kde budú  prevažne jednoposteľové izby. Každá izba bude mať vlastné sociálne príslušenstvo, z každej izby bude  možnosť premiestniť sa priamo do záhrady, prípadne aj pacient pripútaný na lôžko, bude  mať túto možnosť za pomoci personálu. Príbuzní  chorého  budú mať možnosť v hospici prespať. K dispozícií bude kaplnka, zimná záhrada, čitáreň, spoločenská miestnosť. Odborná ošetrovateľská starostlivosť v sebe zahŕňa pomoc chorým vyrovnať sa so svojou chorobou. Táto pomoc sa týka tiež príbuzných a blízkych. V našom zariadení bude zabezpečená  starostlivosť  lekára 24  hodín denne. Úvahou o HOSPICE sme došli k názoru, že takéto zariadenie v našom kysuckom kraji veľmi chýba. Na jeho umiestnenie sme našli krásne tiché prostredie v Korni pri kostole, kde chorých a trpiacich nebude rušiť  hlučný život mesta.  Táto budova ešte nestojí. Naším prianím ale je, aby bola postavená čo najskôr. Vieme pre koho ju chceme postaviť aj ako veľmi môže byť potrebná pre kohokoľvek z nás.Ťažko chorí nie sú len starí ľudia, zomierajú aj mladí, mladší a nezriedka aj deti.

Ako nám môžete pomôcť?
Vyplňte, prosím, priložené dotazníky a láskavo ich vráťte na príslušný obecný úrad, alebo do kostola.

Záverom by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám vyplnením dotazníkov pomôžu zmapovať situáciu v našom kraji a vložia tým svoj kamienok do našej mozaiky, aby sa obrázok stal skutočnosťou.

VOPRED   ĎAKUJEME!!!

MARTA, nezisková organizácia , Korňa č. 665, registrovaná Krajským úradom v Žiline dňa 11.8.2005 pod č. NO - 18/05 a
 Rímskokatolický farský úrad Korňa