V septembri 2017 bola zrealizovaná úprava verejného priestoru pred kostolom. Cieľom bolo upraviť priestor a vybudovať oddychovú zónu, s využitím prírodných stavebných materiálov a zelene, čo bolo jedným z hlavných kritérií pre získanie dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja v rámci programu Regionálny rozvoj.
Získaná dotácia vo výške 500 eur bola účelovo poskytnutá na nákup dlažby z prírodného kameňa. Podmienkou dotácie bolo záväzné spolufinancovanie obce Klokočov vo výške najmenej 20% z výšky požadovanej dotácie. V zmysle spolufinancovania obec zabezpečila z vlastných zdrojov nákup zelene, zvyšného množstva lámaného kameňa, štrku a obrubníkov potrebných k pokládke kameňa. Všetky práce spojené s úpravou terénu a pokládkou kameňa zabezpečila obec svojpomocne. V priestore pod krížom na novovybudovanej oddychovej zóne sú osadené nové lavičky a odpadkový kôš, ktoré boli osadené vďaka veľkorysosti sponzorov.
V súvislosti s úpravou priestoru pred kostolom prebehla aj kompletná rekonštrukcia poškodeného vedenia verejného osvetlenia a rozhlasu. Osvetlenie pred kostolom bolo dlhodobo nedostačujúce a tiež v niektorých častiach aj ohrozujúce zdravie (staré poškodené stĺpy v časti pod krížom). Preto sa nielen z estetického, no predovšetkým praktického a bezpečnostného hľadiska, všetky elektrické vedenia pokládli do zeme. Do tejto časti revitalizácie priestoru pred kostolom sa z veľkej časti zapojila aj Farnosť Klokočov a mnohí oslovení sponzori. V rámci sponzorskej činnosti a z prostriedkov farnosti boli zakúpené 3 nové stĺpy osvetlenia v historickom prevedení, ktoré vhodne dotvárajú zrevitalizovaný priestor pred kostolom. Poslednou úpravou, ktorá sa udeje v najbližších dňoch, je obloženie múrika okolo kríža a následné osvetlenia kríža.

Úpravu priestoru pred kostolom finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

 

Úpravu priestoru pred kostolom finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Článok aj fotkami vo formáte . pdf (veľkosť - 1150,482 kb) sa po kliknutí otvorí v novom okne.