V pondelok 12.9.2011 zasadala Rada Združenie miest a obcí Kysúc, v zložení PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedkyňa ZMOK a starostka Skalitého, Ing. Milan Gura, primátor Čadce, Miroslav Rejda, primátor Turzovky a Bc. Božena Poliačková, starostka Klubiny. Rada ZMOK  prerokovala závažne otázky týkajúce sa zmien finančných zákonov vo vzťahu k územnej samospráve. Rada ZMOK zásadne nesúhlasí so zmenou financovania miest a obcí z terajšieho systému, kde obce boli financované z podielových daní z príjmu fyzických osôb na systém, kedy by obce boli financované z „mixu“ výberu všetkých daní a DPH.

Pre mestá a obce by to znamenalo nestabilitu v tvorbe rozpočtov na ďalšie roky. Taktiež by sa znížil podiel financií prichádzajúcich do miest a obcí zhruba o 200 miliónov EUR ročne, čo by už pre samosprávy znamenalo zastavenie života.    
Rada ZMOK vyzýva na zvolanie mimoriadneho Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý by sa otázkou zmeny finančných zákonov zaoberal.
Ďalším bodom rokovania boli problémy s potravinovou pomocou pre sociálne odkázaných ľudí. Starostovia majú za to, že dve neziskové organizácie, ktoré majú zabezpečiť prerozdelenie tejto pomoci v podobe múky a cestovín, túto úlohu nezvládnu do konca roka 2011 pre všetky mestá a obce. Mestá a obce nenesú za tento stav zodpovednosť a preto žiadajú ministra pôdohospodárstva o prijatia takých opatrení, aby sa pomoc čo najskôr dostala k občanom, ktorí túto pomoc potrebujú.         


Mgr. Marta Sláviková, Tajomník ZMOK