Atraktivity

Územie ŠPR Polkova sa nachádza na severozápadnom Slovensku. Územie leží v provincii Západné Karpaty, v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Západné Beskydy, celok Turzovská vrchovina, oddiel Kornianska brázda. ŠPR sa nachádza v katastrálnom území Klokočov, miestnej časti Hlavice, v blízkosti osady u Polkov.

Regionálny výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Čadci v lete roku 2001 vypracoval zoznam starých, vzácnych a pamätných stromov.
Pamätné stromy obce sa nachádzajú v okolí kostola a ide o 15 ks líp malolistých. Ich obvod je približne 300 cm, výška 17 metrov. Vek líp je odhadnutý na 120 rokov.
V osade U Zajacov pri dome č. 504 sa nachádza brest. Jeho obvod je 310 cm a je vysoký 19 metrov.Jeho vek je odhadnutý na 110 rokov.
Taktiež v osade U Zajacov pri dome č. 503 rastie javor mliečny, ktorého vek je 100 rokov. Má výšku 16 metrov a obvod 240 cm. Ide o ojedinelý výskyt.
Národná prírodná rezervácia /1981/ rozprestierajúca sa na južných až východných úbočiach Malého Polomu /1061 m/, územne patriaci obci Klokočov. Je súčasťou CHKO Kysuce. Predmetom ochrany sú zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami.

 V blízkosti križovatky ciest - smer Bíla a smer Klokočov stoja dva guľaté balvany o priemere asi 70 cm. Kamenné jablká, ako ich volajú miestni obyvatelia, tu boli privezené pravdepodobne v roku 1928, v čase výstavby cesty z Klokočova do Turzovky. Materiál na stavbu dovážali po úzkokoľajovej železnici z kameňolomu v osade Kornica. Práve vtedy sa začali z kamennej steny dlhej 3OO m a vysokej približne 15 - 25 metrov pri odstreloch vylupovať bizarné guľovité útvary. Mnohé z nich zostali dodnes ležať na mieste, kde dopadli, ďalšie si miestni obyvatelia odniesli do svojich záhrad a dva boli postavené vedľa asfaltky na obdiv turistom.