Aktuálne dianie

mikulas 2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch: 01.12.2022 v čase od 7:15 – 16:30 hod. bude v Obci Klokočov – časť Klín u Holazov prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:
387, 388, 389, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 942, 1276.

Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční  dňa 28. novembra 2022 o 9:00 hod. (pondelok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Príhovor novozvoleného starostu.
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Určenie platu starostu obce.
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Jana Foldinová
starosta obce

pdfPozvánka na ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo 79.72 KB

Vážení spoluobčania, v  rámci zberu separovanej zložky komunálneho odpadu – PAPIER, obec organizuje „Výmenný spôsob zberu papiera“

PAPIER – noviny, časopisy, letáky, starý papier, knihy bez tvrdých obalov, BEZ KARTÓNOV, pevne poviazaný v balíčkoch (nie v krabici ani v igelitke), bude na mieste odvážený a vymenený za hygienické potreby  (toaletný papier, hygienické vreckovky...)

môžete dostať:
4 kg = 1 toaletný papier, 2 vrstvy
15 kg = 1 balík vreckoviek (10 ks), 3 vrstvy
15 kg = 1 balík utierok 11m (2 vyššie rolky), 2 vrstvy

Stanovištia:
Zastávka pod Riečkami - 15:00 hod.
Klokočov pred OÚ - 15:05 hod.
Klin pri hasičskej zbrojnici - 15:15 hod.
Hlavice Galus - 15:20 hod.

V prípade väčšieho záujmu o výkup sa môžu časy mierne posunúť.

pdfVýmenný výkup papiera 185.11 KB