V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční  dňa 28. novembra 2022 o 9:00 hod. (pondelok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Príhovor novozvoleného starostu.
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Určenie platu starostu obce.
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Jana Foldinová
starosta obce

pdfPozvánka na ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo 79.72 KB