Česká správa sociálneho zabezpečenia z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie COVID – 19 naďalej umožňuje poberateľom českých dôchodkov posielať tlačivo "Potvrdenie o žití" i bez úradného overenia (bez pečiatky z obecného úradu).

Tlačivo "Potvrdenie o žití" musíte riadne vypísať, napísať dátum, vlastnoručne podpísať a uviesť dôvod neoverenia podpisu, z dôvodu COVIDu, napr. izolácia rizikových skupín najmä dôchodcov, karanténa a pod.